Tara Adhikari, M.D.

Hospital: Mercy Health – Kenwood Rheumatology