Sri Koneru, M.D.

Hospital: TriHealth – Group Health – Mason