Kurt Knochel, M.D.

Hospital: TriHealth Good Samaritan Hospital