Kimberly Draud, M.D.

Hospital: TriHealth Good Samaritan Hospital